در ۲۷ عضو از ۱۲۹ میلیون جمعیت حدود(۲۶٪کل جمعیت اتحاد) طبق اطلاعات و آمار اتحاد اروپا زبان فرانسوی را یک زبان رسمی در تمام دفاتر سازمان ملل و حتی گستره وسیعی از سازمان های بین المللی می نامند.

یک پیغام بگذارید