برای 378.2 میلیون نفر که به طور بومی به زبان انگلیسی صحبت میکنند.

این زبان به صورت گسترده زبان رسمی تجارت و سفر محسوب شده و فرصتی برای برقراری ارتباط به وجود میآورد. همانند زبان یونانی و لاتین دوران باستان، انگلیسی امروزه یک زبان بینالمللی است (یعنی یک زبان ارتباطی، زبان مشترک، زبان تجارت، زبان دوم، زبان پیوند و زبان پشتیبان است).

یک پیغام بگذارید