ما چگونه کار می کنیم

ورزش و موسیقی به انگلیسی و آلمانی

*موسیقی(بادی پرکاشن، طبلک، چوبک و بلز)
* یوگا و مدیتیشن کودکان
*حرکات ریتمیک و تعادلی
*مهارت های دست ورزي
* تقویت همزمان هوش های چندگانه در فعالیت های آموزشی با بازیورزش و موسیقی به انگلیسی و آلمانی

*موسیقی(بادی پرکاشن، طبلک، چوبک و بلز)
* یوگا و مدیتیشن کودکان
*حرکات ریتمیک و تعادلی
*مهارت های دست ورزي
* تقویت همزمان هوش های چندگانه در فعالیت های آموزشی با بازی