تقویت هوش های چندگانه به انگلیسی

یک الگوی مؤثری را برای درک چگونگی یادگیری در تمامی انسان‌ها بدون درنظر گرفتن مشخصاتی مانند  جنسیت، قومیت، بافت فرهنگی یا مقام و منزلت اقتصادی-اجتماعی وجود دارد. بنابراین هوش توانایی فراتر از درک ریاضی و زبانی است و مفهوم هوش در استعداد و توانایی‌هایی مانند فضایی-دیداری، درون‌فردی، بین‌فردی، طبیعت‌گرایانه و … خلاصه می‌شود.  هوش‌های ۱۰ گانه انسانی در دسته‌بندی زیر جای می‌گیرند:
هوش جنبشی – حرکتی
هوش منطقی – ریاضی
هوش زبانی – کلامی
هوش دیداری – فضایی
هوش درون‌فردی
هوش بین‌فردی
هوش موسیقیایی
هوش طبیعت‌گرایی
هوش وجودی
هوش اخلاقی
بنابراین هوش ده‌گانه‌ی زندگی، برای بررسی ابعاد مختلف یادگیری و تفاوت‌های افراد در توانایی و استعدادها شکل گرفت.
که در نظر گرفتن این ده هوش در آموزش زبان های مختلف روند یادگیری مادام العمر را تسریع می‌بخشد.

یک پیغام بگذارید