روش های تدریس پروژه محور
برای رسیدن به رویکرد سینرژیک و استفاده از روش تلفیقی ملزم به واگذاری پروژه های آموزشی و شبیه سازی و عملیاتی به زبان‌ آموزان است.

یک پیغام بگذارید