– رویکرد حاکم بر برنامه درسی موسسه ابر سینرژیک می باشد.

انتخاب رویکرد آموزشی فلسفه و نگاه معلمان و برنامه ریزان درسی را مشخص می‌کند. وقتی می‌گوییم رویکرد سینرژی در آموزش، منظورمان این است که چند منبع یا چند ظرفیت در کنار هم قرار گرفته‌اند و منبع جدید یا ظرفیت جدیدی ایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت‌هاست.

یک پیغام بگذارید