مدرسان ما یک مفهوم را با موضوعات مختلف درسی تلفیق کرده تا یادگیری عمیق اما به انگلیسی صورت پذیرد.

در موسسه ابر هر محتوا و امر آموزشی در انگلیسی از زوایای مختلف نیز به آن نگاه شده. تلفیق زبان و هنر، زبان و بازی، زبان و ریاضی، زبان و علوم، زبان و کاردستی و … تا بر یادگیری یک مورد در همه ابعاد صحه گذاشته شود.

یک پیغام بگذارید